magrittr – Ceci n’est pas un pipe.

Read more

tophat library type 应该怎么设置

当我们拿到一个测序结果,实验人员也搞不清楚他的结果的library type怎么运行tophat呢?

依照手册,你可以先访问实验人员,他使用的是什么样的测序手段,是用的illumina还是SOLiD。如果是SOLiD,多半是second strand. 如果是illumina,可能还是分辨一下,主要是分辨unstraned还是firststrand.

这可能需要分三步走:

1 r[……]

Read more

使用Biostrings的PDict搜索一系列小片段

今天遇到一个小问题,在给定的一些序列中,搜索CRISPR Toolbox中GeCKO library中已有的guideRNA。这正好符合PDict的要求,PDict要求所有的片段长度必须一致,而guide sequence的长度正好都是20。

代码如下:

> library(Biostrings)
> seq <- dir("tobeSearched", pattern=".seq$")
> seq
 [1] "1-F_A01_015_2015-03-06.seq" "1-R_C02_012_2015-03-06.seq" "10-F_B02_014_2015-03-06.seq"
 [4] "10-R_D03_025_2015-03-06.seq" "2-F_B01_013_2015-03-06.seq" "2-R_D02_010_2015-03-06.seq" 
 [7] "3-F_C01_011_2015-03-06.seq" "3-R_E02_008_2015-03-06.seq" "4-F_D01_009_2015-03-06.seq" 
[10] "4-R_F02_006_2015-03-06.seq" "5-F_E01_007_2015-03-06.seq" "5-R_G02_004_2015-03-06.seq" 
[13] "6-F_F01_005_2015-03-06.seq" "6-R_H02_002_2015-03-06.seq" "7-F_G01_003_2015-03-06.seq" 
[16] "7-R_A03_031_2015-03-06.seq" "8-F_H01_001_2015-03-06.seq" "8-R_B03_029_2015-03-06.seq" 
[19] "9-F_A02_016_2015-03-06.seq" "9-R_C03_027_2015-03-06.seq" 
> sequences <- sapply(seq, function(.ele){ readLines(file.path("tobeSearched", .ele))})
> sequences[1:2]
$`1-F_A01_015_2015-03-06.seq`
 [1] "NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTNNNNNNNGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAATATCCCCCNGACGGNNNGNGNN"
 [2] "NNNNNNNNNNNNTTCAGGCTGNNNNNNNCACNNNNNNCGAGNCATCANNNNNAGGGNGNGNTTGNNNCTCANNNNNNCAG"
 [3] "GTNCTGNNNGNNGCGTTNAGTGNCATCNCCGGTNGGNNNNNNNNNGGNNAAACCNCNCGNANNCCCNNCNNGAAGCNNNN"
 [4] "ACNTTNNTTNNNCCCNANNNGCCCNAAATGTTTNANCAANANNTNNNNNNNNNNNGNNNNCTTNTNNTNNNNNNNNNNNN"
 [5] "NNNNNNGNNNNNCGGNNGGNACNAANCNNCCNNNNNNNNANCANANGCNGGGGNNAAATTTNNCCCCNNCANNNNNNNNA"
 [6] "ANGGGNNCCCCNGNAANNTTTTTNNNAANNNCTTTCCCCCCCCNNAGGCCTTTCCCCCNNNAANNCCNCCCCCNNNNNNN"
 [7] "NNNNNGGNAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNAAAAANNNNGNNNNNNNNNNNAAAAAGNATNNNTNNTGNNNNNNNNNNTG"
 [8] "NNNNNNNNNANNNNAANNNNNNNNNTTNNGAANNANNGNNNGNNNNNNNNGTNNTANNNNNGNGNNTATTNNGNTTANNG"
 [9] "GNNNNGNGNNTNNNNNNNNGNGNNNNNNNNCNGTNNNTNNNNNNNTNNNNNNNNNNGNNGNNGTNGNNGTNNNNNNNGNN"
[10] "NNGGNNNNNNGNNGGGNGNNNGGNNNNNNNNNGNCNNNTNNNNNNGNGTNGNNGNGNNNGNNNNNTANTNTNTNNTAANA"
[11] "ANGNGNNNNGTGNTNTTTNNNNNNNTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGNNNTTNNNNNNNNNNNNNNNNNN"    
 
$`1-R_C02_012_2015-03-06.seq`
[1] "NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCGGCNNAAGNCATTATGCTCGGNNAAAGNACTTCCTGGCGCGTGNTTAC"
[2] "CAGGGCGCACCGATTGCCATCACCGTTGAAGGGGCTAACATTCTGACCCGCNGCATGATGNTCTTCGGACAAGGNGCGAT"
[3] "TCGTTGCCATCCGTACGTGCTGGANGAGANGGAAGCGGCGAANAANAATGANGTCAACGCGTTCGATAAACTGTTGTTCA"
[4] "AACATATCGGTCACGNCGGTAGCAACAAAGNTCGCAGCTTCTGGCTGGNCNNGANGCGCGGNTTAACCAGCAGCACGNCA"
[5] "ACCGGCGATGCCACTAAACGCTACTATCAGCACCTGANCNGCNGAGCGCCNNCCNCGCNNTGNTNNTGANGNNTCGNNNN"
[6] "NGNNNNGGNGNNNNNNAANNNCNNNNNNNNNNGNNNNNTTNTTTNNNNNNANNCNNCCCNCCNNNNNNNCNGNNNNNNNN"
[7] "NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGNNNNNNN"                
 
> sequences <- lapply(sequences, paste, collapse="")
> sequences <- unlist(sequences)
> sequences[1]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1-F_A01_015_2015-03-06.seq 
"NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTNNNNNNNGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAATATCCCCCNGACGGNNNGNGNNNNNNNNNNNNNNTTCAGGCTGNNNNNNNCACNNNNNNCGAGNCATCANNNNNAGGGNGNGNTTGNNNCTCANNNNNNCAGGTNCTGNNNGNNGCGTTNAGTGNCATCNCCGGTNGGNNNNNNNNNGGNNAAACCNCNCGNANNCCCNNCNNGAAGCNNNNACNTTNNTTNNNCCCNANNNGCCCNAAATGTTTNANCAANANNTNNNNNNNNNNNGNNNNCTTNTNNTNNNNNNNNNNNNNNNNNNGNNNNNCGGNNGGNACNAANCNNCCNNNNNNNNANCANANGCNGGGGNNAAATTTNNCCCCNNCANNNNNNNNAANGGGNNCCCCNGNAANNTTTTTNNNAANNNCTTTCCCCCCCCNNAGGCCTTTCCCCCNNNAANNCCNCCCCCNNNNNNNNNNNNGGNAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNAAAAANNNNGNNNNNNNNNNNAAAAAGNATNNNTNNTGNNNNNNNNNNTGNNNNNNNNNANNNNAANNNNNNNNNTTNNGAANNANNGNNNGNNNNNNNNGTNNTANNNNNGNGNNTATTNNGNTTANNGGNNNNGNGNNTNNNNNNNNGNGNNNNNNNNCNGTNNNTNNNNNNNTNNNNNNNNNNGNNGNNGTNGNNGTNNNNNNNGNNNNGGNNNNNNGNNGGGNGNNNGGNNNNNNNNNGNCNNNTNNNNNNGNGTNGNNGNGNNNGNNNNNTANTNTNTNNTAANAANGNGNNNNGTGNTNTTTNNNNNNNTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGNNNTTNNNNNNNNNNNNNNNNNN" 
 
> sequences <- DNAStringSet(sequences)
> head(sequences)
 A DNAStringSet instance of length 6
  width seq                                 names        
[1]  872 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTNNNNNNNG...NNNNNNNNGNNNTTNNNNNNNNNNNNNNNNNN 1-F_A01_015_2015-...
[2]  528 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCG...NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGNNNNNNN 1-R_C02_012_2015-...
[3]  543 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNG...NNNNNNNNNNNNTNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 10-F_B02_014_2015...
[4]  525 GNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNC...NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 10-R_D03_025_2015...
[5]  697 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN...NNNGNNNNNNNNNCTTTTTTTTTTNNNNNNAN 2-F_B01_013_2015-...
[6]  527 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGNNNNNNNC...NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAANNNN 2-R_D02_010_2015-...
> library1 <- read.csv("mouse_geckov2_library_b_1.10000000053.csv", stringsAsFactors=F)
> library2 <- read.csv("mouse_geckov2_library_a_2.10000000053.csv", stringsAsFactors=F)
> head(library1)
    gene_id     UID         seq
1 0610007P14Rik MGLibB_00001 TGTCTAAGGTTTCTCAATCC
2 0610007P14Rik MGLibB_00002 CAGTGAATGGCCTCCAAGCC
3 0610007P14Rik MGLibB_00003 GGTGCTTACTTGCTACCATC
4 0610009B22Rik MGLibB_00004 ACCTCGTCGACGAAAACATG
5 0610009B22Rik MGLibB_00005 GTTCATAGCTCATGCTGCTC
6 0610009B22Rik MGLibB_00006 GAGCAGCATGAGCTATGAAC
> head(library2)
    gene_id     UID         seq
1 0610007P14Rik MGLibA_00001 TCCTGAATGTGTTACGAAGC
2 0610007P14Rik MGLibA_00002 GGTCGGGCTCCGGTACCTAG
3 0610007P14Rik MGLibA_00003 GCCAGCTTCGTAACACATTC
4 0610009B22Rik MGLibA_00004 TCATCATGCTGCATGACGTG
5 0610009B22Rik MGLibA_00005 ATTCAATGAGTGGTTCGTCT
6 0610009B22Rik MGLibA_00006 TCGTCACGGCTGGGCACATG
> dim(library1)
[1] 62804   3
> dim(library2)
[1] 67405   3
> library1.DNA <- library1$seq
> library2.DNA <- library2$seq
> names(library1.DNA) <- library1$UID
> names(library2.DNA) <- library2$UID
> library1.DNA <- DNAStringSet(library1.DNA)
> library2.DNA <- DNAStringSet(library2.DNA)
> head(library1.DNA)
 A DNAStringSet instance of length 6
  width seq                                 names        
[1]  20 TGTCTAAGGTTTCTCAATCC                         MGLibB_00001
[2]  20 CAGTGAATGGCCTCCAAGCC                         MGLibB_00002
[3]  20 GGTGCTTACTTGCTACCATC                         MGLibB_00003
[4]  20 ACCTCGTCGACGAAAACATG                         MGLibB_00004
[5]  20 GTTCATAGCTCATGCTGCTC                         MGLibB_00005
[6]  20 GAGCAGCATGAGCTATGAAC                         MGLibB_00006
> head(library2.DNA)
 A DNAStringSet instance of length 6
  width seq                                 names        
[1]  20 TCCTGAATGTGTTACGAAGC                         MGLibA_00001
[2]  20 GGTCGGGCTCCGGTACCTAG                         MGLibA_00002
[3]  20 GCCAGCTTCGTAACACATTC                         MGLibA_00003
[4]  20 TCATCATGCTGCATGACGTG                         MGLibA_00004
[5]  20 ATTCAATGAGTGGTTCGTCT                         MGLibA_00005
[6]  20 TCGTCACGGCTGGGCACATG                         MGLibA_00006
> library1.PDict <- PDict(library1.DNA)
> library2.PDict <- PDict(library2.DNA)
> mT.1 <- lapply(sequences, function(.ele){ whichPDict(library1.PDict, .ele)})
> mT.2 <- lapply(sequences, function(.ele){ whichPDict(library2.PDict, .ele)})
> sapply(mT.1, length)
 1-F_A01_015_2015-03-06.seq 1-R_C02_012_2015-03-06.seq 10-F_B02_014_2015-03-06.seq 
             0              0              0 
10-R_D03_025_2015-03-06.seq 2-F_B01_013_2015-03-06.seq 2-R_D02_010_2015-03-06.seq 
             0              0              0 
 3-F_C01_011_2015-03-06.seq 3-R_E02_008_2015-03-06.seq 4-F_D01_009_2015-03-06.seq 
             0              0              0 
 4-R_F02_006_2015-03-06.seq 5-F_E01_007_2015-03-06.seq 5-R_G02_004_2015-03-06.seq 
             0              0              0 
 6-F_F01_005_2015-03-06.seq 6-R_H02_002_2015-03-06.seq 7-F_G01_003_2015-03-06.seq 
             0              0              0 
 7-R_A03_031_2015-03-06.seq 8-F_H01_001_2015-03-06.seq 8-R_B03_029_2015-03-06.seq 
             1              0              0 
 9-F_A02_016_2015-03-06.seq 9-R_C03_027_2015-03-06.seq 
             0              0 
> sapply(mT.2, length)
 1-F_A01_015_2015-03-06.seq 1-R_C02_012_2015-03-06.seq 10-F_B02_014_2015-03-06.seq 
             0              0              0 
10-R_D03_025_2015-03-06.seq 2-F_B01_013_2015-03-06.seq 2-R_D02_010_2015-03-06.seq 
             0              0              0 
 3-F_C01_011_2015-03-06.seq 3-R_E02_008_2015-03-06.seq 4-F_D01_009_2015-03-06.seq 
             0              0              0 
 4-R_F02_006_2015-03-06.seq 5-F_E01_007_2015-03-06.seq 5-R_G02_004_2015-03-06.seq 
             0              0              0 
 6-F_F01_005_2015-03-06.seq 6-R_H02_002_2015-03-06.seq 7-F_G01_003_2015-03-06.seq 
             0              1              0 
 7-R_A03_031_2015-03-06.seq 8-F_H01_001_2015-03-06.seq 8-R_B03_029_2015-03-06.seq 
             0              0              0 
 9-F_A02_016_2015-03-06.seq 9-R_C03_027_2015-03-06.seq 
             0              0

如何使用biomaRt做hg19注释

因为现在ensembl已经更新了human的注释库,所以当你直接使用

library("biomaRt")
database <- listDatasets(useMart("ensembl"))
database[database[,1]=='hsapiens_gene_ensembl',]
         dataset         description version
32 hsapiens_gene_ensembl Homo sapiens genes (GRCh38) GRCh38

你会得到的是GRCh38(hg38)的注释库。
那么如何转换至hg19注释库呢?
使用

mart <- useMart("ENSEMBL_MART_ENSEMBL", host="grch37.ensembl.org", path="/biomart/martservice")
database <- listDatasets(mart)
database[database[,1]=='hsapiens_gene_ensembl',]

[……]

Read more

R/Bioconductor开发中import和depend的区别

import:将命名空间载入

depends:将命名空间载入,并且放入搜索目录。

两者在使用上的区别是:import只载入对开发者有用的,而depends需要载入对用户有用的。比如说GenomicRanges,
如果你开发的包使用到了GRanges类,并且它会成为结果返回给用户,那么你就必须使用depends了,如果你只是用了GenomicRanges中的类或者函数,比如说GRang[……]

Read more